BẢO HIỂM DU LỊCH

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH

1. Du lịch trong nước (nội địa ):

Số tiền Bảo Hiểm (VND)

Phí Bảo Hiểm/người/ngày

5,000,000

500

10,000,000

1,000

20,000,000

2,000

30,000,000

3,000

50,000,000

4,500

 

2. Người Việt Nam du lịch Nước Ngoài:

Số tiền

Bảo Hiểm

Phí Bảo Hiểm

Mức trách nhiệm về hành lý

10,000 USD

1.7USD/người/chuyến tối đa 14 ngày.

10%  mức trách nhiệm về người

20,000 USD

2 USD/người/chuyến tối đa 14 ngày.

10%  mức trách nhiệm về người

50,000 USD

2,5 USD/người/chuyến tối đa 14 ngày

10%  mức trách nhiệm về người

 

3. Người Nước Ngoài du lịch Việt Nam:

Số tiền

Bảo Hiểm

Phí Bảo Hiểm

Mức trách nhiệm về hành lý

10,000 USD

1.7USD/người/chuyến tối đa 14 ngày.

10%  mức trách nhiệm về người

20,000 USD

2 USD/người/chuyến tối đa 10 ngày.

10%  mức trách nhiệm về người

30,000 USD

2.2 USD/người/chuyến tối đa 10 ngày

10%  mức trách nhiệm về người

 

4. Du lịch quốc tế:

Các nước Đông Nam Á: ( đơn vị tính : USD )

Số ngày đi du lịch

Chương trình A

Chương trình B

Chương trình C

50,000

70,000

100,000

Cho tới 5 ngày

5.95

6.8

9.35

Cho tới 8 ngày

7.65

8.5

11.05

Cho tới 15 ngày

11.9

13.6

18.7

Cho tới 24 ngày

17

19.55

26.35

Cho tới 31 ngày

21.25

24.65

30.6

Cho tới 45 ngày

28.05

34

43.35

Cho tới 60 ngày

34.85

42.5

55.25

Cho tới 90 ngày

48.45

58.65

79.05

Cho tới 120 ngày

62.05

75.65

102

Cho tới 150 ngày

75.65

93.5

125.8

Cho tới 180 ngày

89.25

109.65

149.6

 

Các nước Châu Á (loại trừ Nhật Bản), Úc và New Zealand: ( đơn vị tính : USD )

Số ngày đi du lịch

Chương trình A

Chương trình B

Chương trình C

50.000

70.000

100.000

Cho tới 5 ngày

6.8

8.5

11.9

Cho tới 8 ngày

8.5

11.05

14.45

Cho tới 15 ngày

13.6

16.15

24.65

Cho tới 24 ngày

20.4

26.35

35.7

Cho tới 31 ngày

22.95

30.6

39.1

Cho tới 45 ngày

30.6

42.5

55.25

Cho tới 60 ngày

36.55

54.4

70.55

Cho tới 90 ngày

49.3

73.1

101.15

Cho tới 120 ngày

63.75

93.5

102

Cho tới 150 ngày

75.65

114.75

130.9

Cho tới 180 ngày

89.25

134.3

162.35

 

Toàn cầu: ( đơn vị tính : USD )

Số ngày đi du lịch

Chương trình A

Chương trình B

Chương trình C

50,000

70,000

100,000

Cho tới 5 ngày

7.65

9.35

12.75

Cho tới 8 ngày

10.2

11.9

16.15

Cho tới 15 ngày

16.15

18.7

29.75

Cho tới 24 ngày

22.1

28.9

40.8

Cho tới 31 ngày

26.35

38.25

48.45

Cho tới 45 ngày

34

49.3

65.45

Cho tới 60 ngày

42.5

61.2

82.45

Cho tới 90 ngày

59.5

85

85.85

Cho tới 120 ngày

76.5

108.8

119.85

Cho tới 150 ngày

93.5

132.6

153.85

Cho tới 180 ngày

110.5

156.4

187.85